People

白旗 悠真 Yuma Shirahata ソフトウェアエンジニア

2021年東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻修士課程修了。同年4月にLINE株式会社に新卒入社し、2023年10月より現職。主に音声合成の研究開発に取り組んでおり、高品質な感情音声合成モデルや大規模ラベルなし音声データを用いた音声生成向け基盤モデルの開発などに従事。

Publications